The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
0XE F-Secure Renamed Virus File tệp thực thi
73K TI-73 Application tệp thực thi
89K TI-89 Application tệp thực thi
8CK TI-84 Plus C Silver Edition Application File tệp thực thi
A6P Authorware 6 Program tệp thực thi
A7R Authorware 7 Runtime File tệp thực thi
AC Autoconf Script tệp thực thi
ACC GEM Accessory File tệp thực thi
ACR ACRobot Script tệp thực thi
ACTC Action(s) Collection File tệp thực thi
ACTION Automator Action tệp thực thi
ACTM AutoCAD Action Macro File tệp thực thi
AHK AutoHotkey Script tệp thực thi
AIR Adobe AIR Installation Package tệp thực thi
APK Android Package File tệp thực thi
APP macOS Application tệp thực thi
APP FoxPro Generated Application tệp thực thi
APP Symbian OS Application tệp thực thi
APPIMAGE Linux Software Package tệp thực thi
APPLESCRIPT AppleScript File tệp thực thi
ARSCRIPT ArtRage Script tệp thực thi
ASB Alphacam Stone VB Macro File tệp thực thi
AZW2 Kindle Active Content App File tệp thực thi
BAT DOS Batch File tệp thực thi
BA_ Renamed BAT File tệp thực thi
BEAM Compiled Erlang File tệp thực thi
BIN Generic Binary Executable File tệp thực thi
BIN Unix Executable File tệp thực thi
BTM 4DOS Batch File tệp thực thi
CACTION Automator Converter Action tệp thực thi
CEL Celestia Script File tệp thực thi
CELX Celestia Script tệp thực thi
CGI Common Gateway Interface Script tệp thực thi
CMD Windows Command File tệp thực thi
COF MPLAB COFF File tệp thực thi
COFFEE CoffeeScript JavaScript File tệp thực thi
COM DOS Command File tệp thực thi
COMMAND Terminal Command File tệp thực thi
CSH C Shell Script tệp thực thi
CYW Rbot.CYW Worm File tệp thực thi
DEK Eavesdropper Batch File tệp thực thi
DLD EdLog Compiled Program tệp thực thi
DMC Medical Manager Script tệp thực thi
DS TWAIN Data Source tệp thực thi
DXL Rational DOORS Script tệp thực thi
EAR Java Enterprise Archive File tệp thực thi
EBM EXTRA! Basic Macro tệp thực thi
EBS E-Run 1.x Script tệp thực thi
EBS2 E-Run 2.0 Script File tệp thực thi
ECF SageCRM Component File tệp thực thi