The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
!BT BitTorrent Incomplete Download File Những tập tin khác
!QB qBittorrent Partial Download File Những tập tin khác
!SYNC BitTorrent Partially Synced File Những tập tin khác
!UT uTorrent Incomplete Download Những tập tin khác
$$$ Temporary File tập tin sao lưu
$01 DOS Pipe File Tệp nhà phát triển
$DB dBASE Temporary File tập tin sao lưu
$ER GroupWise Database Tệp cơ sở dữ liệu
0 Shared Library Link File Tập tin hệ thống
0 Hacha Split Archive File Tệp nén
0 M3 DS Real Save File Tệp trò chơi
00 The Ur-Quan Masters Saved Game Slot 0 File Tệp trò chơi
000 Indexing Service Data File Tập tin hệ thống
000 Windows CE Installation Data File Những tập tin khác
000 Virtual CD Disc Image File tệp hình ảnh đĩa
000 DoubleSpace Compressed File Tệp nén
001 Split Archive File tập tin sao lưu
001 Norton Ghost Disk Backup tập tin sao lưu
001 Fax File tệp hình ảnh raster
001 Multimedia Fusion Backup File Tệp nhà phát triển
001 Snes9x Slot 2 Saved State Tệp trò chơi
002 Split Archive Part 2 File tập tin sao lưu
003 Split Archive Part 3 File tập tin sao lưu
0CC 0CC-FamiTracker Module Tập tin âm thanh
0XE F-Secure Renamed Virus File tệp thực thi
1 Unix Section 1 Man Page Những tập tin khác
113 Iomega Backup File tập tin sao lưu
123 Lotus 1-2-3 Spreadsheet Tệp bảng tính
123 PCB123 Circuit Board Design Tệp CAD
123C Autodesk 123C Drawing Tệp CAD
123D Autodesk 123D Drawing Tệp CAD
123DX 123D Design Model File Tệp CAD
12M Lotus 1-2-3 SmartMaster File Tệp bảng tính
17T 2017 StudioTax Return File tập tin dữ liệu
1PE TurboTax Form File tập tin dữ liệu
1PH TurboTax File tập tin dữ liệu
1ST Readme File Tệp văn bản
208 ASUS Notebook BIOS 208 Update File Tập tin hệ thống
256 Descent 2 Color Palette File Tệp cài đặt
264 Ripped Video Data File Tập tin video
264 IP/CCTV Video File Tập tin video
2BP Pocket PC Bitmap Image File tệp hình ảnh raster
2D VersaCAD 2D Drawing File Tệp CAD
2FS Puppy Linux Save State File Tập tin hệ thống
2MG Apple IIGS Disk Image tệp hình ảnh đĩa
2SF Nintendo DS Sound File Tập tin âm thanh
2SFLIB Nintendo DS Audio Library File Tập tin âm thanh
323 H.323 Internet Telephony File Những tập tin khác
32X Sega 32X ROM Tệp trò chơi
360 360desktop Panorama File tệp hình ảnh raster