The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
1ST Readme File Tệp văn bản
602 Text602 Document Tệp văn bản
ABW AbiWord Document Tệp văn bản
ACT FoxPro Documenting Wizard Action Diagram Tệp văn bản
ADOC AsciiDoc File Tệp văn bản
AIM AIMMS ASCII Model File Tệp văn bản
ANS ANSI Text File Tệp văn bản
APKG Exported Anki Flashcard Deck Tệp văn bản
APT Almost Plain Text File Tệp văn bản
ASC Autodesk ASCII Export File Tệp văn bản
ASC ASCII Text File Tệp văn bản
ASCII ASCII Text File Tệp văn bản
ASE Autodesk ASCII Scene Export File Tệp văn bản
ATY Association Type Placeholder Tệp văn bản
AWP Ability Write Template Tệp văn bản
AWT AbiWord Template Tệp văn bản
AWW Ability Write Document Tệp văn bản
BAD Exchange Badmail File Tệp văn bản
BBS Bulletin Board System Text Tệp văn bản
BDP Exchange Diagnostic Message Tệp văn bản
BDR Exchange Non-Delivery Report Body File Tệp văn bản
BEAN Bean Rich Text Document Tệp văn bản
BIB Bibliography Document Tệp văn bản
BIB BibTeX Bibliography Database Tệp văn bản
BIBTEX BibTeX Bibliography Database Tệp văn bản
BML Braille 2000 Braille File Tệp văn bản
BNA Barna Word Processor Document Tệp văn bản
BOC EasyWord Big Document Tệp văn bản
BRX Beam Report Document Tệp văn bản
BTD Business-in-a-Box Document Tệp văn bản
BZABW Compressed AbiWord Document Tệp văn bản
CALCA Calca Document Tệp văn bản
CHARSET Character Set Tệp văn bản
CHORD Song Chords File Tệp văn bản
CNM NoteMap Outline File Tệp văn bản
COD Atlantis Word Processor Encrypted Document Tệp văn bản
CRWL Windows Crawl File Tệp văn bản
CWS Claris Works Template Tệp văn bản
CYI Clustify Input File Tệp văn bản
DCA DisplayWrite Document Tệp văn bản
DEL Delimited ASCII File Tệp văn bản
DFTI FlexiWrite Document Tệp văn bản
DGS Dagesh Pro Document Tệp văn bản
DIZ Description in Zip File Tệp văn bản
DNE Netica Text File Tệp văn bản
DOC Microsoft Word Document Tệp văn bản
DOC WordPad Document Tệp văn bản
DOC Microsoft Word Document Tệp văn bản
DOC WordPad Document Tệp văn bản
DOCM Word Open XML Macro-Enabled Document Tệp văn bản