The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng CNM

.CNM

NoteMap Outline File

Phân loại:Tệp văn bản
Tập tin được tạo bởi Lexis Nexis NoteMap Outline, một chương trình dùng để tạo đường nétlưu một văn bản bằng đường nétbao gồm các chủ đề nội dung, phần dưới và các ghi chúthường được dùng trong môi trường pháp để phân tích và đánh giá trường hợp.

CNM (NoteMap Outline File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E1812 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。