The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
0 Shared Library Link File Tập tin hệ thống
000 Indexing Service Data File Tập tin hệ thống
208 ASUS Notebook BIOS 208 Update File Tập tin hệ thống
2FS Puppy Linux Save State File Tập tin hệ thống
386 Windows Virtual Device Driver Tập tin hệ thống
3FS Puppy Linux Save State File Tập tin hệ thống
73U TI-73 Explorer Operating System File Tập tin hệ thống
8CU TI-84 Plus C Operating System File Tập tin hệ thống
8XU TI-83 and TI-84 Plus Operating System File Tập tin hệ thống
ADM Administrative Template File Tập tin hệ thống
ADML Group Policy Language-Specific Administrative Template Tập tin hệ thống
ADMX Group Policy Administrative Template File Tập tin hệ thống
ADV Audio Driver File Tập tin hệ thống
AML ACPI Machine Language File Tập tin hệ thống
ANI Windows Animated Cursor Tập tin hệ thống
ANN Help Annotations Tập tin hệ thống
AOS ARCHOS PCtablet Firmware File Tập tin hệ thống
ASEC Android Secure Application File Tập tin hệ thống
ATAHD ATA Hard Drive Flag File Tập tin hệ thống
AUTOMATICDESTINATIONS-MS Windows Jump List File Tập tin hệ thống
BASHRC Bash Non-Interactive Login Shell File Tập tin hệ thống
BASH_HISTORY Bash History File Tập tin hệ thống
BASH_PRO Bash Interactive Login Shell File Tập tin hệ thống
BCD Windows Boot Configuration Data File Tập tin hệ thống
BIN Router Firmware File Tập tin hệ thống
BIO BIOS File Tập tin hệ thống
BK1 Windows Indexing Service File Tập tin hệ thống
BK2 Windows Indexing Service Data File Tập tin hệ thống
BLF CLFS Base Log File Tập tin hệ thống
BMK Help Bookmarks Tập tin hệ thống
BOM Mac OS X Bill of Materials File Tập tin hệ thống
BUD Binary Printer Description File Tập tin hệ thống
C32 Syslinux COM32 Module Tập tin hệ thống
CAB Windows Cabinet File Tập tin hệ thống
CANNEDSEARCH Apple Predefined Search Tập tin hệ thống
CAP ASUS BIOS Update File Tập tin hệ thống
CAT Windows Catalog File Tập tin hệ thống
CDMP WCS Device Model Profile Tập tin hệ thống
CGZ Linux Drivers Archive Tập tin hệ thống
CHG Windows Net Logon File Tập tin hệ thống
CHK Netgear Router Firmware File Tập tin hệ thống
CHS Windows Chinese Noise-Word List File Tập tin hệ thống
CHT Windows Chinese Traditional Noise-Word List File Tập tin hệ thống
CI Windows Content Indexer Catalog File Tập tin hệ thống
CLB COM+ Catalog File Tập tin hệ thống
CM0013 Samsung Smart TV Index File Tập tin hệ thống
CMO ASUS BIOS File Tập tin hệ thống
CNT Help Contents File Tập tin hệ thống
CONFIGPRO Apple Configuration Profile Tập tin hệ thống
CPI Codepage Information File Tập tin hệ thống