The X

SHA thông thường / SHA tệp / Công cụ trực tuyến

Công cụ băm SHA trực tuyến. Hỗ trợ tính toán SHA ký tự thông thường và tính toán SHA tệp. Tệp không cần phải được tải lên máy chủ và kích thước và loại không bị giới hạn và có thể hoàn thành việc tính toán giá trị băm trong trình duyệt. Có nhiều phiên bản của họ thuật toán SHA, thường SHA224 / SHA256 / SHA384 / SHA512 đề cập đến thuật toán SHA2, cụ thể là SHA2-224 / SHA2-256 / SHA2-384 / SHA2-512.

Nếu bạn cần tính giá trị HASH của tệp.
Nhấp vào đây hoặc kéo và thả tệp tại đây
Tốc độ, vận tốc :
còn lại :