The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
000 Virtual CD Disc Image File tệp hình ảnh đĩa
2MG Apple IIGS Disk Image tệp hình ảnh đĩa
AA Generic CD Image tệp hình ảnh đĩa
ADF Amiga Disk File tệp hình ảnh đĩa
ADF Archimedes Disk File tệp hình ảnh đĩa
ADZ Compressed Amiga Disk File tệp hình ảnh đĩa
AFD AFF Disk Image Part File tệp hình ảnh đĩa
AFF AFF Disk Image tệp hình ảnh đĩa
AFM AFF Metadata File tệp hình ảnh đĩa
ASHDISC Ashampoo Burning Studio Image tệp hình ảnh đĩa
ATR Atari Disk Image tệp hình ảnh đĩa
AVHD Hyper-V SnapShot File tệp hình ảnh đĩa
B5I BlindWrite 5 Disk Image tệp hình ảnh đĩa
B5T BlindWrite 5 Disc Track Information File tệp hình ảnh đĩa
B6I BlindWrite 6 Disc Image tệp hình ảnh đĩa
B6T BlindWrite 6 Track Information File tệp hình ảnh đĩa
BDF MIDAS BDF Disk Image File tệp hình ảnh đĩa
BIF Boot Information File tệp hình ảnh đĩa
BIN Binary Disc Image tệp hình ảnh đĩa
BWA BlindWrite Disk Information File tệp hình ảnh đĩa
BWI BlindWrite CD/DVD Disc Image tệp hình ảnh đĩa
BWS BlindWrite Sub Code File tệp hình ảnh đĩa
BWT BlindWrite 4 Track Information FIle tệp hình ảnh đĩa
BWZ WinImage Batch Configuration File tệp hình ảnh đĩa
C2D WinOnCD Disc Image tệp hình ảnh đĩa
CCD CloneCD Disc Image tệp hình ảnh đĩa
CD CD-i OptImage tệp hình ảnh đĩa
CDI DiscJuggler Disc Image tệp hình ảnh đĩa
CDM NTI CD-Maker Image tệp hình ảnh đĩa
CDR Macintosh DVD/CD Master tệp hình ảnh đĩa
CDT CD-Text File tệp hình ảnh đĩa
CFS Compact File Set Archive tệp hình ảnh đĩa
CIF Easy CD Creator Disk Image tệp hình ảnh đĩa
CISO Compact ISO File tệp hình ảnh đĩa
CL5 Easy CD Creator 5 Saved Project tệp hình ảnh đĩa
CSO Compressed ISO Disk Image tệp hình ảnh đĩa
CUE Cue Sheet File tệp hình ảnh đĩa
CUE CDRWIN Cue Sheet tệp hình ảnh đĩa
D00 VirtualDrive Disc Image Part File tệp hình ảnh đĩa
D01 VirtualDrive Disc Image Part 2 File tệp hình ảnh đĩa
D64 Commodore 64 Disk Image tệp hình ảnh đĩa
D88 Toshiba Pasopia 7 Disk File tệp hình ảnh đĩa
DAA PowerISO Direct-Access-Archive tệp hình ảnh đĩa
DAO Disk at Once CD/DVD Image tệp hình ảnh đĩa
DAX PSP Compressed ISO Disc Image tệp hình ảnh đĩa
DBR DeepBurner Disc Project tệp hình ảnh đĩa
DCF Disk Copy Fast Disk Image File tệp hình ảnh đĩa
DISC Toast Document tệp hình ảnh đĩa
DISK Linux Virtual Hard Disk tệp hình ảnh đĩa
DMG Apple Disk Image tệp hình ảnh đĩa