The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
4UI ForeUI Plot File Tệp Bố cục Trang
ADB Now Contact Address Book Template Tệp Bố cục Trang
ADF ARIS Express Document Tệp Bố cục Trang
AFP Advanced Function Presentation File Tệp Bố cục Trang
ANH Project ROME File Tệp Bố cục Trang
ANTMPL Adobe Edge Animate Template File Tệp Bố cục Trang
AO ActionOutline Outline File Tệp Bố cục Trang
AP ArtPro File Tệp Bố cục Trang
ARTICLE Twixl Publisher Article Tệp Bố cục Trang
AV Final Draft AV Script Tệp Bố cục Trang
AVERY Avery Design & Print Label File Tệp Bố cục Trang
BCF Business Card Designer Pro File Tệp Bố cục Trang
BCP Business Card Designer Plus File Tệp Bố cục Trang
BIZ Broderbund Business Card File Tệp Bố cục Trang
BK FrameMaker Book File Tệp Bố cục Trang
BLK ABBYY FineReader Area Template Tệp Bố cục Trang
BMML Balsamiq Mockups Markup Language File Tệp Bố cục Trang
BOOK BookSmart Book File Tệp Bố cục Trang
BOOK FrameMaker Book File Tệp Bố cục Trang
BOOKTEMPLATE BookSmart Template Tệp Bố cục Trang
BPF Baan ERP Document Tệp Bố cục Trang
BRO CreataCard Brochure Project Tệp Bố cục Trang
BRO Design & Print Page Design File Tệp Bố cục Trang
BTW BarTender Label Tệp Bố cục Trang
CADOC Clicker App Document Tệp Bố cục Trang
CAJ Chinese Academic Journal File Tệp Bố cục Trang
CAL Calendar File Tệp Bố cục Trang
CBF Calendar Builder File Tệp Bố cục Trang
CD2 Click'N Design 3D File Tệp Bố cục Trang
CDF Computable Document Format File Tệp Bố cục Trang
CDML Creately Diagram File Tệp Bố cục Trang
CDOC Clicker Document Tệp Bố cục Trang
CEDPRJ Ashampoo CoverEditor Project Tệp Bố cục Trang
CH3 Harvard Graphics DOS Chart File Tệp Bố cục Trang
CHAI Chaimera Artwork File Tệp Bố cục Trang
CHAIT Chaimera Artwork Template Tệp Bố cục Trang
CL2ARC Comic Life 2 Document Archive Tệp Bố cục Trang
CL2DOC Comic Life 2 Document Tệp Bố cục Trang
CL2LYT Comic Life 2 Layout File Tệp Bố cục Trang
CL2TPL Comic Life 2 Template Tệp Bố cục Trang
CLD Canon CD Label Template Tệp Bố cục Trang
CLKB Clicker Books File Tệp Bố cục Trang
CLKBD Clicker Board Set Tệp Bố cục Trang
CLKC Clicker Connect Set File Tệp Bố cục Trang
CLKD Clicker Docs File Tệp Bố cục Trang
CLT Clarity Legal Transcript File Tệp Bố cục Trang
CNDX Avery DesignPro for Mac Label File Tệp Bố cục Trang
COMIC Comic Life Comic Tệp Bố cục Trang
COMICDOC Comic Life Document Tệp Bố cục Trang
COMICLIFE Comic Life Document Tệp Bố cục Trang