The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ACSM Adobe Content Server Message File Tệp sách điện tử
AEP Activ E-Book Project Tệp sách điện tử
APNX Amazon Page Number Index File Tệp sách điện tử
AVA AvaaBook eBook Tệp sách điện tử
AZW Amazon Kindle eBook File Tệp sách điện tử
AZW1 Amazon Topaz eBook Tệp sách điện tử
AZW3 Amazon KF8 eBook File Tệp sách điện tử
AZW4 Amazon Print Replica eBook Tệp sách điện tử
BKK BookBuddi eBook File Tệp sách điện tử
BPNUEB PNU eBook File Tệp sách điện tử
CBC Comic Book Collection Tệp sách điện tử
CEB Apabi eBook File Tệp sách điện tử
CEBX Apabi XML eBook File Tệp sách điện tử
DNL DNAML eBook File Tệp sách điện tử
EA Kindle End Actions File Tệp sách điện tử
EAL Kindle End Actions File Tệp sách điện tử
EBK eBook Pro eBook File Tệp sách điện tử
EDN Adobe eBook Activation File Tệp sách điện tử
EPUB Open eBook File Tệp sách điện tử
ETD Adobe Reader EBX Transfer Data File Tệp sách điện tử
FB2 FictionBook 2.0 File Tệp sách điện tử
FKB Flipkart eBook File Tệp sách điện tử
HAN Amazon Kindle eBook Data File Tệp sách điện tử
HTML0 Book Designer File Tệp sách điện tử
HTMLZ Zipped HTML eBook Tệp sách điện tử
HTXT Hanvon eBook File Tệp sách điện tử
HTZ4 HyperMaker 4 Publication Tệp sách điện tử
HTZ5 HyperMaker 5 Publication Tệp sách điện tử
IBOOKS Multi-Touch iBook Tệp sách điện tử
JWPUB Jehovah's Witnesses Publication File Tệp sách điện tử
KFX Amazon KF10 eBook File Tệp sách điện tử
KOOB Koob E-Book File Tệp sách điện tử
LIT eBook File Tệp sách điện tử
LRF Sony Portable Reader File Tệp sách điện tử
LRS Librie Reader Source File Tệp sách điện tử
LRX Sony Portable Reader File Tệp sách điện tử
MART MartView eBook File Tệp sách điện tử
MBP Mobipocket Notes File Tệp sách điện tử
MOBI Mobipocket eBook Tệp sách điện tử
NCX EPUB Navigation Control XML File Tệp sách điện tử
NVA NVA Document Tệp sách điện tử
OEB Open eBook File Tệp sách điện tử
OEBZIP Zipped Open eBook File Tệp sách điện tử
OPF Open Packaging Format File Tệp sách điện tử
ORB Original eBook Reader File Tệp sách điện tử
PEF PEF Braille Book File Tệp sách điện tử
PHL Kindle Popular Highlights File Tệp sách điện tử
PML Palm Markup Language File Tệp sách điện tử
PMLZ Zipped Palm Markup Language File Tệp sách điện tử
POBI Kindle Touch Periodical File Tệp sách điện tử