The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 002

.002

Split Archive Part 2 File

Phân loại:tập tin sao lưu
Một tập tin 002 là phần thứ hai của một kho lưu tách được tạo ra bởi nhiều ứng dụng chia tách tập tin và khớp.Nó chứa dữ liệu theo dãy số dữ liệu đã lưu trong tập tin.Tập tin 002 cũng có những tập tin tương ứng với phần mở rộng.003, ".004," v.v.

sự miêu tả:

Các tiện ích chia tập tin và kết nối là có ích cho việc phân chia các tập tin lớn thành các mảnh nhỏ để chúng có thể được sao chép vào CD hay email trong các bộ phận quản lý.Trong khi phần mở rộng "002," hay những phần mở rộng khác thường được dùng, không phải tất cả chúng dùng cùng một định dạng tập tin.Vì vậy, hãy chắc chắn kiểm tra phần mềm vốn tạo ra tập tin.

002 (Split Archive Part 2 File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

4phần mềm

发送 E22 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。