The X

1种文件使用BLKRT的扩展名

.BLKRT

Block Artist Image File

分类:光栅图像文件
Hình ảnh Bitmap được tạo ra với Block Arts, một chương trình tạo ảnh và sửa đổi.lưu vào định dạng độc quyền mà chỉ có thể mở bởi Block Artist.

BLKRT(Block Artist Image File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E1132 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。