The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ANNOT

.ANNOT

Adobe Digital Editions Annotations File

Phân loại:Những tập tin khác
Tập tin được tạo bởi Adobe Digital Editions (ADE), a EPubercation readercó thể chứa Đánh dấu, độ nổi bật, và ghi chú văn bản cho tập tin.EPUBthường được gọi là tập tin rõ ràng.xvudùng để lưu và nạp chú thích từ người dùng.

sự miêu tả:

Ở phần mềm Windows, các tập tin ANOT được lưu vào thư mục « Công cụ s ố tự động » trong thư mục Tài liệu của người dùng.Đối với Mac OS X, chúng sẽ được lưu vào (Người dùng) My Documents/Digital Editions/Chú thích/ directory.Các tập tin ANOT thường sử dụng tiêu đề của Bưu quyền như đầu đề tập tin của họ. Vì các tập tin ANOT sử dụng định dạng XML, bạn có thể xem chúng bằng một bộ soạn thảo.

ANNOT (Adobe Digital Editions Annotations File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E584 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。