The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AFPLOC

.AFPLOC

Apple Filing Protocol Location

Phân loại:Những tập tin khác
chứa vị trí của một hệ thống có thể truy cập qua kết nối giao thức tập tin Apple (AFP).lưu vị trí, như địa chỉ IP, theo dạng XMLcung cấp truy cập một nhắp vào máy phục vụ hay máy khác trên mạng.

sự miêu tả:

Các tập tin AFPLOC được mở bởi Máy tìm Táo, phần trong hệ điều hành Mac OS X.

AFPLOC (Apple Filing Protocol Location) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E426 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。