The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng APPDOWNLOAD

.APPDOWNLOAD

Mac App Store Partially Downloaded App

Phân loại:Những tập tin khác
Một tập tin thuộc APP LOAD là một tập tin được tạo ra bởi App Store, một chương trình được gồm Mac OS X.10.6 hoặc sau đó nó cho phép người dùng mua phần mềm macOS (OS X).Nó lưu giữ nội dung của tập tin.APP được mua khi nó được tải về từ cửa hàng.

sự miêu tả:

Khi tải về xong, phần mở rộng tập tin « apptải » bị gỡ khỏi ứng dụng đã tải về trong thư mục/ ứng dụng/ đó.

APPDOWNLOAD (Mac App Store Partially Downloaded App) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E635 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。