The X

2种文件使用VIC的扩展名

.VIC

VICAR Image

分类:光栅图像文件
Ảnh được tạo theo dạng VICAP (video Image Truy cập và Retrievel), vốn được phát triển cho dữ liệu về ảnh nhiệm vụ toàn cầu;chứa một đầu văn bản ASCII và một hay nhiều ảnh được ghi lại như ghi chép các dữ liệu nhị phân;nổi tiếng nhất cho việc lưu trữ ảnh chụp từ hệ thống nhiệm vụ toàn cầu.

说明:

VICAR images were designed for the Jet Propulsion Laboratory's (JPL) unmanned planetary spacecraft.  They were used during the 1970s and 1980s for the following missions: Mariner 9 to Mars, Mariner 10 to Mercury and Venus, Voyager to the outer planets.
VICAR images are also used for cartography, biomedical, geology, and astronomy applications.

VIC(VICAR Image)相关软件:

Windows

3个软件

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E10303 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.VIC

ViziGen Code Import Mappings File

分类:开发人员文件
Chứa bản đồ nhập khẩu được dùng bởi ViziGen, một chương trình phát triển phần mềm để tạo ra tập tin mã nguồn cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.điều khiển cách thông tin từ công cụ tạo mẫu UML được nhập vào ViziGen.

VIC(ViziGen Code Import Mappings File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E10302 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。