The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng VDA

.VDA

Targa Bitmap Image File

Phân loại:tệp hình ảnh raster
Hình ảnh Raster được định dạng theo định dạng thực sự Targa;lưu dữ liệu hình ảnh bằng 1-32 (bit) cho mỗi điểm ảnh, với 24 bit có thể cho dữ liệu RGB và 8 trên kênh alpha (opacion)

sự miêu tả:

The TARGA format was originally developed by Truevision, which was later acquired by Pinnacle Systems. Most TARGA files use the .TGA extension.

VDA (Targa Bitmap Image File) phần mềm liên quan:

Windows

7phần mềm

Linux

3phần mềm

发送 E10236 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。