The X

1种文件使用VDA的扩展名

.VDA

Targa Bitmap Image File

分类:光栅图像文件
Hình ảnh Raster được định dạng theo định dạng thực sự Targa;lưu dữ liệu hình ảnh bằng 1-32 (bit) cho mỗi điểm ảnh, với 24 bit có thể cho dữ liệu RGB và 8 trên kênh alpha (opacion)

说明:

The TARGA format was originally developed by Truevision, which was later acquired by Pinnacle Systems.  Most TARGA files use the .TGA extension.

VDA(Targa Bitmap Image File)相关软件:

Windows

7个软件

Linux

3个软件

发送 E10236 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。