The X

3种文件使用V的扩展名

.V

Coq Source Code File

分类:开发人员文件
Tập tin Phát triển dùng bởi Cod, một chương trình được dùng để tạo ra các minh chứng to án học;lưu vào dạng văn bản và chứa mã nguồn được xây dựng theo ngôn ngữ Galliana, nó dựa trên một ngôn ngữ biểu lộ có tên là Calculus of indive Constructions (CIC).dùng để lưu trữ bằng chứng toán học.

说明:

Developers specify expressions in V files using the Gallina "vernacular," which is the syntax, or language of commands, for the Gallina language.  Once V files are written, they can be compiled and run with the Coq Proof Assistant IDE, which has the program name CoqIDE.
NOTE: Development for Coq, which was previously maintained by The Coq Development Team, is now maintained by ADT Coq.  ADT stands for "Action for Technological Development."

V(Coq Source Code File)相关软件:

Windows

1个软件

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E10153 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.V

Subsampled Raw YUV Image

分类:光栅图像文件
Tập tin ảnh "V" thô được tạo bởi pppd, một chương trình Unix được dùng để chia ảnh the Portable Pixmap (tập tin PPM) thành tập tin.Y, U, và V;lưu tài liệu màu "V" cho ảnh;có thể phục hồi lại tập tin gốc về PPM bằng tiện ích cho yuvSplitatĐập.

说明:

V files store image data in a format required by the Stanford MPEG codec.
NOTE: The yuvsplittoppm and ppmtoyuvsplit command-line utilities are part of the netpbm Unix-based graphics package.

V(Subsampled Raw YUV Image)相关软件:

Windows

2个软件

Mac

2个软件

Linux

1个软件

发送 E10154 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.V

Verilog Source Code File

分类:开发人员文件
Một tập tin có phần mở rộng tập tin V có thể là tập tin mã nguồn được viết trong ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog (HDL).Nó chỉ định mô hình một hệ thống điện tử.Những tập tin V thường chứa mã nguồn của Verilog 2001, nhưng chúng cũng có thể sử dụng một trong những tiêu chuẩn Verilog-95 hay Verilog 2001.

说明:

Verilog 2005 has been superseded by SystemVerilog, which builds off the previous standard but adds new design modeling features.  SystemVerilog source files have an .SV file extension.
NOTE: Verilog source files are saved in a plain text format and can be opened in a text editor such as Notepad++.

V(Verilog Source Code File)相关软件:

Windows

8个软件

Mac

3个软件

Linux

1个软件

发送 E10152 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。