The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng SCEA

.SCEA

Aleph One Map File

Phân loại:Tệp trò chơi
Thư mục sơ đồ được dùng bởi Aleph One, một máy chơi game hạng nhất (FPS) vốn được thiết kế cho Marathon 2: Durndal;chứa một bản đồ chơi, gồm các tòa nhà, hành lang và các đường vẽ bản đồ.dùng để tạo bản đồ riêng.

SCEA (Aleph One Map File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Mac

3phần mềm

Linux

4phần mềm

发送 E8582 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。