The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PRTL

.PRTL

Premiere Pro Title File

Phân loại:Tập tin video
Tập tin tựa video được tạo bởi Adobe Premiere Pro, một chương trình sửa video chuyên nghiệp;chứa đoạn văn và kiểu dáng của đầu video hay đầu đề chính;thường được dùng để hiển thị đoạn vào đoạn đầu và cuối của đoạn video.

sự miêu tả:

Tập tin Ngừng trước có thể được tái sử dụng qua nhiều video.Bằng cách này, sự giới thiệu và kết thúc video có thể có cùng một kiểu nhìn và cảm giác.

PRTL (Premiere Pro Title File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E7563 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。