The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PLAYLIST

.PLAYLIST

CyberLink PowerDVD Playlist

Phân loại:Tập tin video
Cuộn băng video được tạo bởi PowerDVD, một đầu DVD phần mềm cho Windows;lưu lại các chỉ dẫn của đoạn video có thể được chơi bởi phần mềm;lưu vào một định dạng văn bản thường và được gọi là PDVD'u MediaNón.PlayList.

sự miêu tả:

Chú ý: Phiên bản gần đây của PowerDVD lưu các danh sách bằng.PLS hoặc định dạng.M3U.

PLAYLIST (CyberLink PowerDVD Playlist) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E7278 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。