The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng PHOTOSHOW

.PHOTOSHOW

Roxio PhotoShow Project

Phân loại:Tập tin video
Trình diễn Slide đã được tạo ra bởi Roxio PhotoShow, một chương trình có cùng với Roxio creator dùng để tạo bản copy show;thường chứa ảnh và video kỹ thuật số;có thể bị đốt vào một đĩa DVD hoặc được xuất ra tới định dạng.WMName và.MPG

PHOTOSHOW (Roxio PhotoShow Project) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E7161 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。