The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng PFX

.PFX

First Choice Word Processing Document

Phân loại:Tệp văn bản
Văn bản được tạo bởi bộ xử lý từ đầu chọn.

PFX (First Choice Word Processing Document) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E7131 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.PFX

PKCS #12 Certificate File

Phân loại:Tập tin hệ thống
Dữ liệu an ninh mã hóa lưu các chứng nhận an ninh dùng để xác thực người hay thiết bị, như máy tính hay máy phục vụ web.yêu cầu mở một mật khẩu;có thể được cài đặt bằng cách nhắp phải vào tập tin và chọn "cài đặt FAX."

PFX (PKCS #12 Certificate File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E7130 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。