The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng OVR

.OVR

The Overlay Maker Overlay File

Phân loại:Tệp hình ảnh vectơ
Đang vẽ tập tin về mặt đất do Tạo ra bởi Kẻ Tạo Nguy cơ, một chương trình dùng để ghi chú bản đồ;hỗ trợ các đối tượng đã vẽ như văn bản, biểu tượng, và các hình ảnh vector và Rashter;lưu tài nguyên vẽ và bản đồ, nhưng không lưu tập tin tài nguyên.

sự miêu tả:

Quá trình bao phủ có thể được gói trong gói.OVP, nơi chứa thông tin về mặt đất cũng như các tập tin tài nguyên thực sự.

OVR (The Overlay Maker Overlay File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E6812 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。