The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng OGV

.OGV

Ogg Video File

Phân loại:Tập tin video
Một tập tin RAW là một tập tin video được lưu vào định dạng container Ogg mở Xi ph.Org.Nó chứa những dòng suối video có thể sử dụng một hoặc nhiều mật mã khác nhau, như theora, Dirk, hoặc Daala.Tập tin TIFF có thể được chơi với rất nhiều người chơi truyền thông.

sự miêu tả:

Tập tin RAW mở bằng VideoLAN VLC media player 3 Các tập tin TIFF thường được sử dụng để chơi nội dung video trang Mạng bằng thẻ HTML5 Hiểnnhiên là video.Tuy nhiên, chúng thường được gọi là mã gốc HTML với phần mở rộng « ogg » mặc dù các tập tin có chứa nội dung video. Xi ph Chú ý: Tập tin âm thanh dùng container Ogg được gọi là tập tin Ogg Vorbis, nơi "Vorbis" gọi là thuật to án nén đặc biệt dùng cho dữ liệu âm thanh.Thuật ngữ "Vorbis" không áp dụng cho nội dung video Ogg.

OGV (Ogg Video File) phần mềm liên quan:

Windows

6phần mềm

Mac

2phần mềm

Linux

3phần mềm

iOS

1phần mềm

发送 E6654 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。