The X

1种文件使用HOW2的扩展名

.HOW2

Visma Performit Player Configuration File

分类:设置文件
Một tập tin HOW2 là một tập tin cấu hình được dùng bởi Vista performt Player, một ứng dụng được dùng để tạo hướng dẫn từng bước cho sử dụng ứng dụng.Nó chứa một hướng dẫn người dùng trên màn hình mô tả một tiến trình trong một chương trình.Hồ sơ HOW2 lưu trữ văn bản, ảnh chụp, và mũi tên tiêu điểm.

说明:

Hồ sơ HOW2 là tập tin chính có liên quan đến Vista performt Player.Bạn có thể nhắp đôi vào tập tin HOW2 để mở nó và Vista performt Player sẽ hiển thị hướng dẫn được cất giữ trong tập tin.
Máy chơi đã bị ngừng hoạt động.

HOW2(Visma Performit Player Configuration File)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E4200 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。