The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng DCS

.DCS

Desktop Color Separation File

Phân loại:Tệp hình ảnh vectơ
Tập tin.EPS phân hủy màuthường được lưu giữ như một bộ sưu tập tập tập, một cho mỗi màucác tập tin cá nhân được dùng làm "đĩa" để in các màu của ảnh.cho phép màu được tách đúng trước khi gửi cho máy in.

sự miêu tả:

Bộ Văn bản được tạo ra bởi Quark, nhưng cũng được hỗ trợ bởi nhiều ứng dụng Adobe.

DCS (Desktop Color Separation File) phần mềm liên quan:

Windows

4phần mềm

Linux

4phần mềm

发送 E2275 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。