The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng CVX

.CVX

Canvas Drawing File

Phân loại:Tệp hình ảnh vectơ
Dữ liệu vẽ do Canvas, chương trình được dùng để tạo các họa tiết kỹ thuật và các bản vẽ khác.có thể chứa đồ họa bên ngoài và vectorbao gồm cả thiết lập vẽ của dự án như các lớp và tác động ảnh.có thể được lưu dạng ảnh siêu chứa của Canvas, hoặc được xuất đến một trong số các định dạng tập tin Rashter và vector khác nhau.

sự miêu tả:

Tập tin siêu âm được nhập với phiên bản Canvas 9. Canvas 11 vẫn dùng "cvx" làm phần mở rộng mặc định để lưu các dự án vẽ.Tập tin siêu âm tương thích với Canvas 6 và sau đó. KHÔNG: ACD Systems ngừng phát triển Canvas cho Mac sau khi Canvas X, đã được phát hành ở rồ rồ nhất. Canvas 11 đã được phát triển độc quyền cho Windows.

CVX (Canvas Drawing File) phần mềm liên quan:

Windows

3phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E2075 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。