The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BBB

.BBB

BlackBerry Mobile Phone Backup File

Phân loại:tập tin sao lưu
Dữ liệu sao lưu được tạo bởi phiên bản Mac của Quản lý Màn hình BlackBerry, một chương trình được dùng để đồng bộ, hỗ trợ và phục hồi dữ liệu bằng thiết bị di động BlackBerrylưu các đối tượng, lịch, ứng dụng và các dữ liệu khác từ thiết bị.

sự miêu tả:

Tập tin BBS có thể được dùng để phục hồi tình trạng của thiết bị BlackBerry Hay là di chuyển tình trạng giữa điện thoại BlackBerry.

BBB (BlackBerry Mobile Phone Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

2phần mềm

Linux

2phần mềm

发送 E972 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。