The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BAK~

.BAK~

AbiWord Auto-Saved Document

Phân loại:tập tin sao lưu
Một tài liệu tự lưu được tạo bởi AbiWordWord, một trình xử lý từ nguồn mởlưu một bản sao lưu tài liệu đang mởdùng để thu hồi tài liệu nếu dự án ngừng hoạt động.

sự miêu tả:

Các tập tin được đặt theo tên của tập tin gốc cộng với phần mở rộng « bak~Ví dụ, myDocument.rtf có tài liệu lưu tự động myDocument.rtf.bak~

BAK~ (AbiWord Auto-Saved Document) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Mac

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E952 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。