The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BAKX

.BAKX

Finale Backup File

Phân loại:tập tin sao lưu
Tập tin được tạo bởi Finale, một chương trình đánh dấu âm nhạc cho các công cụ, Giọng hát, và nhiều hơn nữachứa dữ liệu hỗ trợ cho tập tin.MUSXphiên bản bây giờ thuộc thẩm mĩ.BAK được cập nhật trong phiên bản trước.

sự miêu tả:

Để tạo tập tin BAU: Đầu tiên bạn phải bật tùy chọn tạo hỗ trợ. Chọn Finale [phiên bản]→ Ưu tiên... Hãy chọn "Lưu và In" trong danh sách bên trái của cửa sổ "Ứng dụng", hãy chọn hộp cờ "Sao lưu khi lưu tập tin", và nhắp vào OK. Bây giờ khi bạn lưu tập tin MUSX của mình, một tập tin BAU sẽ được tạo.

BAKX (Finale Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E951 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。