The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng BACKUPDB

.BACKUPDB

Time Machine Backup Folder

Phân loại:tập tin sao lưu
Thư mục sao lưu do Apple Time Machine, một thiết bị hỗ trợ bao gồm Mac OS X 10.5 (Báo Quyền)đặt tên là "Backup.backup db" và thường là thư mục duy nhất trên thiết bị hỗ trợ.

sự miêu tả:

Vì Máy Thời Gian dùng thư mục backup để lưu trữ các bản sao lưu dần dần, nên người dùng không thay đổi nó.Thay vào đó sử dụng ứng dụng Máy Thời Gian để xem bản sao lưu và phục hồi tập tin.

BACKUPDB (Time Machine Backup Folder) phần mềm liên quan:

Linux

1phần mềm

发送 E937 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。