The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AVI

.AVI

Audio Video Interleave File

Phân loại:Tập tin video
Một tập tin AVI là một tập tin video lưu vào dạng container truyền hình ảnh audio (AVI) được tạo bởi Microsoft.Nó lưu dữ liệu video và âm thanh có thể được mã hóa trong nhiều mật mã, bao gồm Divya và XviD.Các tập tin AV có thể được mở bởi các cầu thủ video khác nhau, như Microsoft Movie Movie.......TV, Windows Media Player, và Apple QuickTime Player, được xếp cùng với hệ thống điều hành tương ứng.

sự miêu tả:

Tập tin AV được mở trong Microsoft Movie.....................TV Các định dạng AVI dựa trên định dạng tập tin giao dịch tài nguyên (RIFF) là một định dạng container được phát hành lần đầu ở 1991 để lưu trữ nhân vật tư.Phần mềm AVI được nhét vào một năm sau bởi Microsoft và vẫn thường được sử dụng ngày hôm nay.Nó được hỗ trợ bởi rất nhiều người chơi video, nhưng người chơi phải hỗ trợ một bộ mã hóa được dùng để mã hóa dữ liệu video để chơi đúng đoạn video. Các định dạng video AVI có thể được dùng để lưu trữ video và âm thanh chất lượng cao và thường dùng ít nén hơn các dạng video tương tự như.MPEG và.MOV.Kết quả là kích cỡ tập tin AVI rất lớn, và có thể gây hại cho những người dùng với không gian hẹp. Chú ý: để tìm thêm thông tin, xem tài liệu giúp ích của tập tin ảnh.com

AVI (Audio Video Interleave File) phần mềm liên quan:

Windows

9phần mềm

Mac

4phần mềm

Linux

6phần mềm

Android

3phần mềm

iOS

3phần mềm

发送 E853 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。