The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AVD

.AVD

Movie Edit Pro Video Information File

Phân loại:Tập tin video
Tập tin dữ liệu clip hình được tạo bởi Movie Edit Pro, một chương trình sửa phimlưu dữ liệu về một tập tin video cũng như thông tin phát hiện hiện hiện hiện hiện hiện hiện hiện cảnh tượng cho đoạn videotự động được xây dựng khi một tập tin phim được nhập vào làm ủy viên.

sự miêu tả:

Các tập tin tạm thời khác được tạo bởi Hạ viên là tập tin.HDP và.H0 cho dữ liệu âm thanh.

AVD (Movie Edit Pro Video Information File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E845 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。