The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ATE

.ATE

Office Accounting Compressed Backup File

Phân loại:tập tin sao lưu
Hỗ trợ dữ liệu kế toán được tạo ra bởi Microsoft Office Kế toán, một ứng dụng mà bao gồm cả hệ thống ngân hàng onlinelưu một bản sao dự trữ của tài liệu.SBD.

sự miêu tả:

Tập tin ATE được dùng để gửi dữ liệu kế to án của công ty xuất khẩu cho một kế toán, người sửa đổi thông tin tài khoản và gửi lại một tập tin.ATI cập nhật. GHI: Microsoft ngừng sản xuất Văn phòng Kế toán ở 2009.

ATE (Office Accounting Compressed Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E793 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。