The X

2 tệp sử dụng phần mở rộng ASD

.ASD

Ableton Live Sample Analysis File

Phân loại:Tập tin âm thanh
Tập tin được tạo bởi Abeton Live, một chương trình sản xuất âm thanhđược tạo ra khi một mẫu mới được thu thập hay lần đầu tiên được nhập khẩu một mẫuchứa siêu dữ liệu về mẫu âm 1) cho phép phần mềm hiển thị dữ liệu về dạng sóng, và 2) tăng tốc độ hiệu suất khi kéo dài mẫu để chứa một đồng hồ cụ thể.

sự miêu tả:

Ableton Live tạo ra tập tin ASD trong cùng một thư mục với clip âm thanh được ghi âm hoặc nhập vào.Tên tập tin ASD là tên tập tin trích âm với phần mở rộng « xì ra ».Ví dụ, nếu bạn nhập khẩu bài hát.wav, phần mềm sẽ tạo ra bài hát.wav.asd. GHI CHÚ: Nếu bạn không muốn kết nối kết cấu tập tin ASD với Ableton Live, hãy tắt tùy chọn « Tạo hồ sơ phân tích » được đặt trong trang « Thư mục tập tin » của cửa sổ Ứng dụng.

ASD (Ableton Live Sample Analysis File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E735 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。
.ASD

Word AutoSave File

Phân loại:tập tin sao lưu
Một tập tin ASD là một bản sao lưu tạm thời được tạo bởi Microsoft Word, một chương trình xử lý từ được dùng để tạo các tài liệu.Nó chứa một bản sao hình chụp của văn bản từ được mở hiện thời.Nó được dùng để hỗ trợ tự động và phục hồi các tài liệu trong Từ trong trường hợp bị gián đoạn không được kế hoạch hoặc chương trình sụp đổ.

sự miêu tả:

Các phiên bản mới nhất của Từ lưu các tập tin ASD vào các thư mục mặc định sau: Cửa sổ Vista/7: [Người dùng] Windows XP: [Người dùng] Application Data\ Microsoft\ Word CV Các phiên bản theo đây của Microsoft Word dùng tập tin ASD: Từ Chảy Xuống Từ chuột Từ tối cao Sửa soạn Từ 2000 Name Từ 97 Nhà soạn thảo chuẩn Truyền hình chuẩn Từ 95 Chương trình Microsoft 95a Từ 7.x Chú ý: Mở một tập tin ASD bằng tay trong từ, chọn tập tin→ Mở, chọn "Tất cả tập tin (=.=)))" trong danh sách kiểu tập tin, rồi chọn tập tin ASD.

ASD (Word AutoSave File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E734 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。