The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng ARF

.ARF

WebEx Advanced Recording File

Phân loại:Tập tin video
Một tập tin ARF chứa ghi âm một cuộc gặp trực tuyến được tải về từ WebEx.Nó được ghi lại bằng máy ghi âm trên mạng (NBC) và lưu dữ liệu video, một bảng nội dung, một danh sách người tham dự, và các thông tin khác trên các tấm khác nhau.

sự miêu tả:

Các bản ghi ARF có thể được chuyển đổi thành phần phương tiện Windows (.Wghê V) hay Flash (.SWF) tập tin tự do WebEx ARF Player. GHI CHÚ: các tập tin ARF là các đoạn được người dùng tải về bằng WebEx, trong khi tập tin.WF là các phiên chạy Webex được ghi nhận trực tiếp bởi người dùng.

ARF (WebEx Advanced Recording File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E673 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。