The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AMV

.AMV

Anime Music Video File

Phân loại:Tập tin video
Định dạng video nén được dùng bởi máy truyền thông xách của Trung Quốc.thường được lưu trong các độ âm thanh thấp (từ 94x6 tới 160x120) để phù hợp màn hình của các diễn viên truyền thông.có thể được chơi trên máy tính bằng phần mềm được bao gồm với máy chơi cầm tay.

AMV (Anime Music Video File) phần mềm liên quan:

Windows

5phần mềm

发送 E552 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。