The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng AFI

.AFI

AOMEI Backupper File Backup File

Phân loại:tập tin sao lưu
Cấu hình ảnh sao lưu được dùng bởi mã A.MEI Backup, một chương trình hỗ trợ và phục hồi bằng cửa sổchứa một bản sao lưu của một tập tin có thể được dùng để phục hồi một tập tin khi tập tin bị hỏng hay bị mất.

sự miêu tả:

Để tạo một bản sao lưu tập tin AFI, hãy chọn "Sao lưu", rồi chọn "Tìm tập tin sao lưu". Hãy chọn tập tin bạn muốn sao lưu và cất tập tin AFI ở đâu và hãy nhắp vào "Bắt đầu sao lưu". GHI CHÚ: mã A.MEI Backup dùng tập tin này để lưu các tập tin lưu lưu ảnh của đĩa.

AFI (AOMEI Backupper File Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

发送 E420 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。