The X

1 tệp sử dụng phần mở rộng 73B

.73B

TI-73 Backup File

Phân loại:tập tin sao lưu
File phục hồi do TI Conn tạo ra, một chương trình được dùng để liên kết với máy tính đồ họa Texaslưu toàn bộ dữ liệu về thiết bị TI-73có thể dùng để phục hồi trạng thái máy tính khi thực hiện hỗ trợ.

73B (TI-73 Backup File) phần mềm liên quan:

Windows

1phần mềm

Linux

1phần mềm

发送 E124 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。