The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
BA6 TaxAct 2016 Tax Return Backup File tập tin sao lưu
BA7 TaxAct 2017 Tax Return Backup File tập tin sao lưu
BA8 TaxAct 2018 Tax Return Backup File tập tin sao lưu
BA9 TaxAct 2019 Tax Return Backup File tập tin sao lưu
BAC Backup File tập tin sao lưu
BACKUP Android Backup File tập tin sao lưu
BACKUPDB Time Machine Backup Folder tập tin sao lưu
BAK Bookmarks Backup File tập tin sao lưu
BAK Backup File tập tin sao lưu
BAK ACT! Backup File tập tin sao lưu
BAK Finale Backup File tập tin sao lưu
BAK MobileTrans Backup File tập tin sao lưu
BAK2 Backup File tập tin sao lưu
BAK3 Backup File tập tin sao lưu
BAKX Finale Backup File tập tin sao lưu
BAK~ AbiWord Auto-Saved Document tập tin sao lưu
BBB BlackBerry Mobile Phone Backup File tập tin sao lưu
BBZ BerryBuzz Backup File tập tin sao lưu
BCK VMX Backup File tập tin sao lưu
BCKP Ad-Aware Quarantined File tập tin sao lưu
BCM Microsoft Works Communications Script Backup tập tin sao lưu
BDB Microsoft Works Database Backup File tập tin sao lưu
BFF Backup File Format tập tin sao lưu
BIF Get Backup Project File tập tin sao lưu
BIFX Get Backup Project tập tin sao lưu
BK1 Autodesk Backup File tập tin sao lưu
BK1 ERwin Backup File tập tin sao lưu
BKC Backup4all Backup Catalog tập tin sao lưu
BKF Windows Backup Utility File tập tin sao lưu
BKP Backup File tập tin sao lưu
BKP Zapback Backup File tập tin sao lưu
BKUP Backup File tập tin sao lưu
BKZ FileFort Backup File tập tin sao lưu
BLEND1 Blender Document Backup File tập tin sao lưu
BLEND2 Blender Document Backup 2 File tập tin sao lưu
BM3 Sony Ericsson Backup File tập tin sao lưu
BMK BillMinder Backup File tập tin sao lưu
BOOKEXPORT BookSmart Backup Book File tập tin sao lưu
BPA StorageSync Backup Archive tập tin sao lưu
BPB PowerDesigner Business Process Backup File tập tin sao lưu
BPM PowerDesigner Business Process Model tập tin sao lưu
BPN ArchiCAD Project Backup File tập tin sao lưu
BPS Works Document Backup tập tin sao lưu
BUP DVD IFO Backup File tập tin sao lưu
BUP Backup File tập tin sao lưu