The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
UCI UFS Explorer Backup File tập tin sao lưu