The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
YRCBCK YRC Backup Archive tập tin sao lưu