The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
KB2 Kleo Backup File tập tin sao lưu