The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
XBK XenServer Backup File tập tin sao lưu
XLK Excel Backup File tập tin sao lưu