The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
ABM Photo Album tệp hình ảnh raster
ACCOUNTPICTURE-MS Windows 8 Account Picture File tệp hình ảnh raster
ACORN Acorn Image tệp hình ảnh raster
ACR American College of Radiology File tệp hình ảnh raster
ADC Scanstudio 16 Color Image tệp hình ảnh raster
AFPHOTO Affinity Photo Document tệp hình ảnh raster
AFX Auto FX PhotoGraphic Edges Image tệp hình ảnh raster
AGIF Active GIF Creator Project tệp hình ảnh raster
AGP ArtGem Project File tệp hình ảnh raster
AIC Advanced Image Coding File tệp hình ảnh raster
AIS ACDSee Image Sequence File tệp hình ảnh raster
ALBM HP Photo Printing Software Album File tệp hình ảnh raster
APD ACDSee Photo Document tệp hình ảnh raster
APM Aldus Placeable Metafile Image tệp hình ảnh raster
APNG Animated Portable Network Graphic tệp hình ảnh raster
APS Greeting Card Studio Project File tệp hình ảnh raster
APX Ability Photopaint Studio Image tệp hình ảnh raster
ARR Amber Graphic File tệp hình ảnh raster
ART AOL Compressed Image File tệp hình ảnh raster
ARTWORK ArtStudio Image tệp hình ảnh raster
ARW ArtStudio Image tệp hình ảnh raster
ASE Aseprite Sprite File tệp hình ảnh raster
ASEPRITE Aseprite Sprite File tệp hình ảnh raster
AVATAR Google Talk Avatar File tệp hình ảnh raster
AVB Microsoft Comic Chat Character tệp hình ảnh raster
AWD Microsoft Fax Document tệp hình ảnh raster
AWD Artweaver Document tệp hình ảnh raster