The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
PAC STAD Graphic File tệp hình ảnh raster
PAL Dr. Halo Color Palette File tệp hình ảnh raster
PANO Camera Panoramic Picture tệp hình ảnh raster
PAP PanoramaStudio Project File tệp hình ảnh raster
PAT Pattern File tệp hình ảnh raster
PBM Portable Bitmap Image tệp hình ảnh raster
PC1 Degas Elite Low Res Image File tệp hình ảnh raster
PC2 Degas Elite Medium Res Image File tệp hình ảnh raster
PC3 Degas Elite High Res Image File tệp hình ảnh raster
PCD Kodak Photo CD Image File tệp hình ảnh raster
PCX Paintbrush Bitmap Image File tệp hình ảnh raster
PDD Adobe PhotoDeluxe Image tệp hình ảnh raster
PDN paint.net Image File tệp hình ảnh raster
PE4 Photo Explorer Thumbnail Archive tệp hình ảnh raster
PE4 PhotoImpact Image Archive tệp hình ảnh raster
PFI PhotoFiltre Studio Image tệp hình ảnh raster
PFR Paint Shop Pro Picture Frame File tệp hình ảnh raster
PGF Progressive Graphics File tệp hình ảnh raster
PGM Portable Gray Map Image tệp hình ảnh raster
PI1 Degas Low Resolution Image File tệp hình ảnh raster
PI2 Portrait Innovations Photo tệp hình ảnh raster
PI2 Degas Medium Resolution Image File tệp hình ảnh raster
PI3 Degas High Resolution Image File tệp hình ảnh raster
PI4 DEGAS Image tệp hình ảnh raster
PI5 DEGAS Bitmap Image tệp hình ảnh raster
PI6 DEGAS Bitmap Image File tệp hình ảnh raster
PIC Generic Picture File tệp hình ảnh raster
PIC Houdini Raster Image tệp hình ảnh raster
PIC QuickTime PICT Image tệp hình ảnh raster
PICNC Houdini 3D Compositing Image tệp hình ảnh raster
PICT Picture File tệp hình ảnh raster
PICTCLIPPING Picture Clipping File tệp hình ảnh raster
PISKEL Piskel Sprite tệp hình ảnh raster
PIX BRL-CAD Raw Image File tệp hình ảnh raster
PIX Alias PIX Image tệp hình ảnh raster
PIXADEX Pixadex Icon tệp hình ảnh raster
PIXELA Pixela Project tệp hình ảnh raster
PJP Progressive JPEG Image tệp hình ảnh raster
PJPEG Progressive JPEG Image tệp hình ảnh raster
PJPG Progressive JPEG Image tệp hình ảnh raster
PM Unix XV Graphic File tệp hình ảnh raster
PM3 PageMaker 3 Document tệp hình ảnh raster
PMG Adobe Photoshop Photomerge Panoramic Composition File tệp hình ảnh raster
PNC Panasonic Network Camera Image tệp hình ảnh raster
PNG Portable Network Graphic tệp hình ảnh raster
PNI Popnoggin Image File tệp hình ảnh raster
PNM Portable Any Map Image tệp hình ảnh raster
PNS PNG Stereo Image tệp hình ảnh raster
PNT MacPaint File tệp hình ảnh raster
PNTG MacPaint Graphic File tệp hình ảnh raster