The X
tên phần mở rộng loại tệp Phân loại
T2B CyBook Thumbnail Image tệp hình ảnh raster
T2K Canfield Image File tệp hình ảnh raster
TAAC Sun TAAC Image File tệp hình ảnh raster
TARGA Targa Graphic tệp hình ảnh raster
TB0 Adobe Photoshop Thumbnail Cache File tệp hình ảnh raster
TBN Kodi Thumbnail Image tệp hình ảnh raster
TEX Texture File tệp hình ảnh raster
TEXTURE Diesel Engine Game Texture File tệp hình ảnh raster
TFC Unreal Engine 3 Texture File Cache tệp hình ảnh raster
TG4 Tiled Group 4 Raster Image File tệp hình ảnh raster
TGA Targa Graphic tệp hình ảnh raster
THM Video Thumbnail File tệp hình ảnh raster
THM Thumbnail Image File tệp hình ảnh raster
THUMB JAlbum Thumbnail File tệp hình ảnh raster
TIF Tagged Image File tệp hình ảnh raster
TIF GeoTIFF Image tệp hình ảnh raster
TIFF Tagged Image File Format tệp hình ảnh raster
TJP Tiled JPEG File tệp hình ảnh raster
TM2 PlayStation 2 Graphic tệp hình ảnh raster
TN LG Phone Image tệp hình ảnh raster
TN1 Tiny Low Resolution Image tệp hình ảnh raster
TN2 Tiny Medium Resolution Image tệp hình ảnh raster
TN3 Tiny High Resolution Image tệp hình ảnh raster
TNY Atari Tiny Image tệp hình ảnh raster
TPF TexMod Package File tệp hình ảnh raster
TPI TrueVision Bitmap Image tệp hình ảnh raster
TPS TexturePacker Sprite Sheet File tệp hình ảnh raster
TRIF Tiled Raster Interchange Format tệp hình ảnh raster
TSR TIFF Simple Rare File tệp hình ảnh raster
TUB PaintShop Pro Picture Tube tệp hình ảnh raster