The X

1种文件使用ASEPRITE的扩展名

.ASEPRITE

Aseprite Sprite File

分类:光栅图像文件
Một tập tin ASEPritE chứa một tinh dịch được tạo ra bởi Ascilite, a animated sprite, và pixel art tiện nghi.Nó lưu trữ đồ họa hay hoạt cảnh, bao gồm các lớp, khung, môi trường và các thẻ.Các tập tin ASEPRITE cũng chứa thiết lập sprite, như độ rộng, chiều cao, kiểu màu, độ hình ảnh pixel, và nền.

说明:

Tập tin ASEPRITE mở trong AscEPrite 1.2
Các tập tin ASEPritE cũng có thể được lưu như tập tin ASE, được lưu cùng một định dạng nhưng với một phần mở rộng khác.Các tập tin ASEPRITE và ASE là những tập tin phổ biến nhất liên quan tới AscEPrite và có thể đóng và mở lại để được sửa lại trong chương trình.
Bạn có thể tạo một tập tin ASEPRITE ở AscEPrite bằng cách chọn Tập tin→ Mới... rồi tập tin→ Lưu hay Lưu Vào... và chọn định dạng ASEPRITE.Bạn có thể mở một tập tin ASEPRITE ở AscEPrite bằng cách chọn Tập tin→ Mở...hoặc Mở Gần đây và chọn tập tin ASEPRITE.
An loại tự do cũng có thể được dùng để xuất ra tập tin ASEPRITE (ASEPritE) thành dạng phổ biến hơn, như.PNG hay.GIF) tập tin.Khi tập tin ASEPRITE mở, hãy chọn Tập tin→ Lưu bản sao.

ASEPRITE(Aseprite Sprite File)相关软件:

Windows

1个软件

Mac

1个软件

Linux

1个软件

发送 E743 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。