The X

1种文件使用AGIF的扩展名

.AGIF

Active GIF Creator Project

分类:光栅图像文件
Hoạt cảnh GIF được tạo ra với Đấng sáng tạo GIF đang hoạt động, một chương trình để tạo ra và cải thiện hình ảnh GIF.chứa một chuỗi các ảnh có thể được xem và sửa bằng sáng chế GIF đang hoạt động.

说明:

GHI CHÚ: Dự án Cơ chế GIF hoạt động được lưu bằng phần mở rộng «.agif » trong khi tập tin GIF hoạt động cuối cùng được xuất ra với phần mở rộng chuẩn «.giF ».

AGIF(Active GIF Creator Project)相关软件:

Windows

1个软件

发送 E446 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。