The X

1种文件使用APNG的扩展名

.APNG

Animated Portable Network Graphic

分类:光栅图像文件
Không chính thức mở rộng dạng đồ họa trên mạng hoạt động (APNG)chứa nhiều khung (các hình PNG) được dùng cho chuỗi hoạt cảnhGiống như một tập tin JSF được hoạt động, nhưng cũng hỗ trợ ảnh 24-cắn và độ trong suốt 8-cắn.

说明:

Vì khung đầu trong một tập tin APNG được lưu giữ như một hình ảnh PNG thường, PNG hoạt động trở nên tương thích ngược với nhiều ứng dụng hỗ trợ tập tin PNG.
Tập tin APNG thường dùng phần mở rộng chuẩn « png ».

APNG(Animated Portable Network Graphic)相关软件:

Windows

5个软件

Mac

4个软件

Linux

4个软件

发送 E627 至公众号 IT小技巧 查看软件名称。